Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

photo by andy brookesphoto by andy brookes

 

 

Lasioderma serricorne – owad amerykański, żuk tytoniowy

 

    Żyje ok 90 dni, rozwija i rozmnaża w temp. pow. 17 stopni C, a ginie gdy spada ona poniżej 4. Generalnie – dobrze mu jedynie w gorącym klimacie, ale jest tam gdzie tytoń, ew. jakieś przyprawy. W Europie jest od czasów nowożytnego odkrycia Nowego Świata, czyli po Kolumbie. Przyjechał w ładowniach statków wypełnionych tytoniem. Wydaje się, że jest w tych okolicach świata dopiero od kilkuset lat. Okazuje się jednak, że bywał tu dużo wcześniej...

  Swietłana Bałabanowa, patolog, przeprowadziła intrygujące badania, a wyniki opublikowała w niemieckim czasopiśmie naukowym „Naturwissenschaft”. W roku 1992 przebadała 9 egipskich mumii, pobierając od nich próbki włosów, kości i tkanek miękkich. I co się okazało. Swietłana znalazła w nich kokainę i haszysz, a u 8 z owych 9 także ślady nikotyny. A przecież coca czyli kokaina i nicotiana czyli nikotyna to rośliny amerykańskie. Nie zrażając się tzw. oburzeniem środowiska naukowego pani doktor nadal badała egipskie mumie i wciąż odnajdywała ślady po używkach, w tym nikotynie.

    To ciekawe, że 3 tys lat temu ktoś dostarczał używki faraonom, a towarzyszący tytoniowi żuk amerykański został odnaleziony w grobowcach i ciałach faraonów Tutanchamona czy Ramzesa II oraz innych miejscach antycznego Egiptu ( badania Alfierego i J.R. Steffana ). Żeby było ciekawiej ów żuk znajdował się także w popiele wulkanicznym na Therze czyli Santorini, a więc na wyspie, która stoi wysoko w rankingu poszukiwaczy Atlantydy.

     Kolejny raz okazuje się, że świat prehistoryczny był inny niż sugerują podręczniki. Był to świat globalnej wymiany handlowej, przenikania kultur i ludów. Mówią o tym nie tylko tytoń ale i kukurydza, sprowadzana z Ameryki do Indii i Afryki, eksport bawełny i tykw z Indii do Ameryki, a także import z niej kabaczków i innych owoców, choćby słonecznika czy ananasa. Ich rysunki i reliefy można obejrzeć m. in. w jaskini Rani Gumphia w Udayagiri w Indiach ( II w. p. n. e.) i nie tylko tam.

     Być może  jakieś gwałtowne wydarzenie zerwało te kontakty, a kolejne, wzajemne i przełomowe odkrycie Starego i Nowego Świata nastąpiło dopiero w epoce słynnego Krzysztofa. mp3

 Tobacco beetle

 

It lives about 90 days, grows and reproduces at temperatures above 17 degrees Celsius, and dies when it falls below 4. Generally - well only in hot climates, but it is there where is tobacco, or some spice.

This insect lives in Europe since the discovery of the New World. It came in the holds of ships filled with tobacco. It seems it lives in our part of world only since several hundred years... Oh, no. Tobacco beetle was here earlier....

Svetlana Balabanova, a pathologist, made intriguing research, and published the results in the German scientific journal „Naturwissenschaft”. In 1992, she studied nine Egyptian mummies and collected samples of hair, bones and soft tissues. And what happened ? Svetlana found cocaine and hash in them, and in 8 of those 9 traces of nicotine. Wow! Coca and nicotine are an American plants! The doctor continued to study the Egyptian mummies and still found evidences of using  drugs, including nicotine.

3,000 years ago someone delivered the tobacco to pharaohs, and the American beetle was found in the tombs and bodies of the pharaohs Tutankhamen and Ramses II and other places of ancient Egipt ( researching of Alfieri and J.R. Steffan ) It was also in the volcanic ash on Thera ( Santorini ). This island many see as Atlantis.

The prehistoric world was different than the textbooks suggested. It was a world of global trade, penetration of cultures and peoples. It's going not only on tobacco but also on corn, imported from America to India and Africa, on export of cotton and tapioca from India to America, on import of sunflower or pineapple. Their drawings and reliefs can be viewed, among others. at Raja Gumphia Cave in Udayagiri, India (2nd century BC) and not only there.

Perhaps some event broke those contacts. World had to wait tousands of years for journey of Christopher Columbus...

 

Inspired by "investigation" of Gavin Menzies